Uwaga Pacjenci!

Uprzejmie prosimy o aktualizowanie numeru telefonu na bieżąco używany w Karcie Pacjenta w celu uzyskania TELEPORADY.

Jednocześnie prosimy, aby były to numery komórkowe, nie stacjonarne.


Świadczenie Teleporad w Poradniach Specjalistycznych

W przypadku, kiedy nie jest konieczny kontakt bezpośredni z lekarzem specjalistą pacjent zostanie zapisany na Teleporadę.


Świadczenie Teleporad POZ

Możliwa jest rejestracja na teleporadę POZ przez stronę internetową, dostępną po kliknięciu poniższego przycisku.


Rejestracja telefoniczna w celu skorzystania z Teleporady możliwa jest od poniedziałku do piątku pod nr telefonu:

w godzinach 8.00 - 10.00,


w godzinach 10.00 - 18.00,


w godzinach 8.00 - 18.00 (Poradnia Dziecięca).


Regulamin świadczenia Teleporad
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu


Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usługi Teleporad medycznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Toruniu, przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 87-100 Toruń.

 

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Świadczeniodawca – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000002414, NIP 956-19-45-688, REGON 870405080.

Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług oferowanych przez Świadczeniodawcę lub osoba niepełnoletnia lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w której imieniu z usługi Teleporady korzysta jej przedstawiciel ustawowy.

Specjalista – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w imieniu i na rzecz WSPL SPZOZ w Toruniu.

Teleporada – porada medyczna udzielona przez specjalistę WSPL SPZOZ za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych - połączenia telefonicznego.

 

§ 2. Informacje ogólne

1.     Teleporady udzielane są przez Świadczeniodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem wg harmonogramu przyjęć zawartym w § 5.

2. Rejestracja telefoniczna w celu skorzystania z Teleporady możliwa jest od poniedziałku do piątku pod nr telefonu:

56 652 28 98 w godzinach 8.00-10.00,

56 652 28 98 i 56 652 11 44 w godzinach 10.00-18.00,

56 652 20 51 w godzinach 8.00-18.00 (Poradnia Dziecięca).

W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:

1)     imię i nazwisko;

2)     numer PESEL;

3)     adres zamieszkania;

4)     numer telefonu;

W trakcie rejestracji Pacjent ustala z pracownikiem Rejestracji Ogólnej WSPL datę oraz godzinę Teleporady, która realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta lub w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

3. Świadczeniodawca oświadcza, że treść rozmowy telefonicznej w związku z czynnością rejestracji Pacjenta lub identyfikacji Pacjenta przed Teleporadą nie jest nagrywana ani archiwizowana.

4. Od momentu nawiązania połączenia z lekarzem treść Teleporady nie jest nagrywana, a lekarz świadczący poradę odnotowuje w indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta wyłącznie niezbędne informacje przewidziane przepisami prawa.

5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że w trakcie Teleporady może okazać się, że z uwagi na konkretny stan faktyczny konieczne jest wykonanie badania osobistego lub przeprowadzenie przez niego dodatkowych badań.

6. Pacjent, bez względu na fakt rezerwacji terminu Teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

7. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania Świadczeniodawcy informacji nieprawdziwych lub zatajenie informacji mających wpływ na prawidłowe wykonanie usługi Teleporady.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji lub brak dostępności lekarza, który miał udzielić Teleporady, Świadczeniodawca niezwłocznie uzgadnia z Pacjentem nowy termin Teleporady.

9. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi Teleporady, wynikające z braku posiadania sprawnego urządzenia służącego do komunikacji z lekarzem.

10. Porady udzielane są przez lekarza w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.

11. Podczas Teleporady lekarz może zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej: udzielić porady medycznej, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji
o zaordynowanych lekach, wystawić e-receptę, e-zwolnienie oraz e-skierowanie.

12. Informacje przekazane przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w związku z realizacją usługi Teleporady zostaną włączone do indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta.

13. Czas trwania Teleporady nie może przekroczyć 10 minut, po tym czasie lekarz POZ powiadomi Pacjenta o zakończeniu Teleporady.


§ 3. Zasady korzystania z Teleporady

1. W celu wykonania usługi, wyznaczony lekarz POZ kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta w odstępie czasowym
nie mniejszym niż 5 minut  między każdą próbą połączenia przez lekarza jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Teleporady.
2. Lekarz POZ weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 2 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie rejestracji.
3. Czas trwania Teleporady wynosi 10 minut. W uzasadnionych przypadkach lekarz POZ może przedłużyć czas jej trwania.
4. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy udzielenia Teleporady lub zaprzestania dalszego jej udzielania.
5. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez Pacjenta.
6. W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego Pacjenta. 
7. Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

  • Nie wyrażasz zgody na Teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy;
  • Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy;
  • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej;
  • Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat;
  • Masz pierwszą wizytę u lekarza, którego wskazałeś w deklaracji wyboru.

§ 4. Rezygnacje

1.     Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady najpóźniej do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia pracownika Rejestracji Ogólnej WSPL telefonicznie (nr tel. 56 652 11 44,  56 652 28 98) lub pocztą elektroniczną na adres wspltorun@poczta.onet.pl.

2.     W przypadku, gdy udzielenie Teleporady w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, pracownik Rejestracji Ogólnej WSPL niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi.

 

§ 5. Harmonogram Teleporad lekarzy POZ

§ 6. Skargi

1.     Pacjentowi przysługuje prawo złożenia skargi. Skargę należy złożyć w formie pisemnej na adres gen. J. H. Dąbrowskiego 1, 87-100 Toruń (sekretariat),
telefonicznie pod numerem 56 622 74 32, lub na adres poczty elektronicznej wspltorun@poczta.onet.pl.

2.     Reklamację/skargę rozpatruje się w terminie 7 dni od dnia jej wpłynięcia.

 

§ 7. Nota końcowa

1.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2021r.