Zasady Udostępniania Dokumentacji Medycznej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Toruniu


Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną m.in.:

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta.

FORMY UDOSTĘPNIANIA:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z możliwością sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku,
 • na informatycznym nośniku danych.
Aby uzyskać kopię dokumentacji medycznej należy:
 • złożyć "Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej" w sekretariacie Przychodni I piętro pokój 103 ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00, w Rejestracji Ogólnej lub Pediatrycznej, parter ul. Szumana 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00 - dostępny w zakładce "Do pobrania",
 • odbiór oraz opłata dokonywana jest w sekretariacie Przychodni w terminie  3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku,
 • odbiór kopii dokumentacji medycznej przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego, lub osobę upoważnioną w wyżej wymienionym wniosku, odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

ZASADY ODPŁATNOŚCI:

 • za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ ZA DARMO?

Nowe przepisy obowiązujące od 4 maja 2019 r. umożliwiają pacjentowi otrzymanie bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej (ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO – Dz.U.2019.730).

Podstawą prawną dla nieodpłatnego przekazywania dokumentacji medycznej jest art. 28 ust. 2a pkt. 1 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. jedn.: Dz.U.2020 poz. 849):

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta] podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (…) Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta].”

Prawo do bezpłatnego otrzymania dokumentacji medycznej (gdy w danym zakresie żąda jej po raz pierwszy) ma pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta. Z przepisów nie wynika, by osoba upoważniona przez pacjenta miała prawo do bezpłatnej dokumentacji medycznej. W związku z tym od osób upoważnionych możliwe jest pobieranie opłat na wcześniejszych zasadach.

Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o, prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t. jedn.: Dz.U.2020 poz. 849).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666 z późn. zm.).
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. jedn.:  Dz.U.2019. poz. 1781)