LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Po odbiór wyników zapraszamy w następnym dniu po pobraniu w godzinach 8:00 - 18:00 w REJESTRACJI OGÓLNEJ.

BUDYNEK B Szumana 2, I piętro, gabinet 104/105

Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań odbywa się:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

7:30 - 10:00


Pracownia Spirometrii nieczynna do odwołania.

PRACOWNIA EKG I SPIROMETRII

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter
PONIEDZIAŁEK - WTOREK
8:00 - 14:00
ŚRODA - PIĄTEK
8:00 - 13:00

PRACOWNIA RTG

BUDYNEK B ul. Szumana 2, parter
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA - CZWARTEK
8:00 - 18:00
WTOREK, PIĄTEK
8:00 - 14:00

RTG - dzieci

Jeżeli Pacjentem jest osoba niepełnoletnia (poniżej 18 r.ż.) konieczna jest w trakcie badania obecność prawnego opiekuna oraz jego zgoda na badanie (zakładka "Do pobrania" lub do wypełnienia w pracowni).

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci ustawodawca na drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625) wprowadził obowiązek odnotowania w Książeczce Zdrowia Dziecka wykonania każdego zdjęcia rentgenowskiego u dzieci poniżej 16 lat.
Prosimy o posiadanie przy sobie Książeczek Zdrowia Dzieci przy każdym badaniu RTG.


PRACOWNIA USG

lek. Joanna Polak

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter
PONIEDZIAŁEK
12:00 - 17:00
CZWARTEK
9:30 - 14:00

lek. Agnieszka Surowiec

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter

Zgodnie z comiesięcznym harmonogramem przyjęć dostępnym w Rejestracji USG.

Wyniki badań LABORATORYJNYCH, USG i RTG są częścią dokumentacji medycznej i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie
z wymaganiami:

  1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666 z późn. zm.).
  2. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t. jedn.: Dz. U. 2020 poz. 849).
  3. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. jedn.: Dz. U. 2019 poz. 1781).

W związku z powyższym, odbiór wyników tych badań  możliwy jest jedynie :

  1. przez pacjenta osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub,
  2. przez jego przedstawiciela ustawowego lub,
  3. na podstawie upoważnienia (w przypadku odbioru wyniku przez inną osobę).

Dotyczy to WSZYSTKICH PACJENTÓW kierowanych na badania przez lekarzy oraz pacjentów pełnopłatnych.

Upoważnienia dostępne są w:

  • w rejestracji laboratorium,
  • w rejestracji pracowni RTG i USG,
  • w rejestracji ogólnej i pediatrycznej,
  • w zakładce "Do pobrania".

Przekazanie wyniku laboratoryjnego telefonicznie ograniczone jest jedynie do wyniku INR dla osób leczonych antykoagulantami.